FAQs Complain Problems

७८/७९

गाउँ कार्यपालिकाको दोस्रो बैठक २०७९ जेठ २३ को लागि पत्राचार सम्बन्धमा ।

शिलवन्दी दरभाउत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र ४ ।।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय/सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पेश सम्बन्धी सूचना ।