FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका १३ औँ बैठकको लागि पत्राचार ।

७९-८० 06/02/2023 - 16:04 PDF icon का पा बैठक १३.pdf

गाउँ कार्यपालिका १२/२०७९-०८० औँ बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/02/2023 - 16:01 PDF icon का पा निर्णय १२.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ११ औँ बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 04/20/2023 - 09:52 PDF icon 12.24.11.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकका स्वीकृत निर्णयहरु ।

७९-८० 04/20/2023 - 09:51 PDF icon 11.24.10.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०-२०७९/०८० बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/06/2023 - 17:22 PDF icon का पा बैठक पत्र १०.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ९-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:16 PDF icon का पा बैठक ९.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ८-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:14 PDF icon का पा बैठक ८.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ७-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:00 PDF icon meeting - ७.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ६-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:59 PDF icon meeting - ६.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ५-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:58 PDF icon meeting - ५.pdf

Pages