FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्टिल पार्टस खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ठेक्का नं. ०३/०७८/७९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- ठेक्का नं. १ र २

दस्तावेज: 

नागुना, पुरानपानी, पातिविसाँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनावडा नं। ०६

दस्तावेज: