FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १६/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:11 PDF icon meeting - १६.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १५/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:08 PDF icon meeting - १५.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १४/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:08 PDF icon meeting - १४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १३/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:07 PDF icon meeting - १३.pdf

गाउँ कार्यपालिका १३ औँ बैठकको लागि पत्राचार ।

७९-८० 06/02/2023 - 16:04 PDF icon का पा बैठक १३.pdf

गाउँ कार्यपालिका १२/२०७९-०८० औँ बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/02/2023 - 16:01 PDF icon का पा निर्णय १२.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ११ औँ बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 04/20/2023 - 09:52 PDF icon 12.24.11.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकका स्वीकृत निर्णयहरु ।

७९-८० 04/20/2023 - 09:51 PDF icon 11.24.10.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०-२०७९/०८० बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/06/2023 - 17:22 PDF icon का पा बैठक पत्र १०.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ९-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:16 PDF icon का पा बैठक ९.pdf

Pages