FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

भगवतीमाई गाउँपालिकाको पशु सेवा केन्द्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाको वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन २०७६

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन २०७६