FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँसभाको ११ अधिवेशनको मिति २०७९-०३-२८ गतेको तेस्रो बैठकबाट स्वीकृत बजेट

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक बजेट वक्तव्य

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

टोल तथा वस्तीस्तरमा योजना र कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी सूचना ।