FAQs Complain Problems

७६/७७

भगवतीमाई गाउँपालिकाको वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकामा करार कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी कार्यविधि २०७४

करार सेवामा दरखास्त भर्नर्काे लागि आवश्यक दरखास्त फाराम

दस्तावेज: 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: