FAQs Complain Problems

७९-८०

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । औषधी सप्लायर्स ठे.नं. BRM/GOODS/SQ/01/2079.080

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ३ नं. वडा कार्यालय।सहडे खापा। साईमेला खापा

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । बैठक नं. ४/२०७९/०८०