FAQs Complain Problems

सूचना

७५/७६

गाउँपालिका /नगरपालिका सार्बनिक खरिद नियमावली २०७५ ।

दस्तावेज: 

भगवतिमाई गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पर्ण विधालयको विभिन्न सिर्शकहरुमा निकासा भुक्तानी गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४७ निर्णयहरु।

दस्तावेज: