FAQs Complain Problems

७४/७५

भगवतीमाई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४।

भगवतीमाई गाउँकार्यपालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४।

भगवतीमाई गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन २०७४ ।

दस्तावेज: