स्थानिय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धि बार्षिक समिक्षा गोष्टी ।