ग्रामिण जलस्रोत परियोजनामा संचालीत ३ दिने नजप्रतिनिधीहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमका केही झलक ।